Ảnh bìa Xóa đi quá khứ

, , ,Delete quá khứ copy hiện tại
Rồi ta paste vào tương lai