PSD Ảnh bìa Sai Người, Sai Thời Điểm

, , ,Mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai
Coi nhau như chẳng tồn tại

PSD Ảnh bìa Sai Người, Sai Thời Điểm - Thanh Hưng